Rassilise diskrimineerimise olukord Euroopas

Karlis Kolk

16933464_1329411350472531_3989076_n21. märtsil oli rahvusvaheline rassismivastane päev, millest algas ka rassismivastane nädal. Just sellel päeval, aastal 1960 avas politsei tule ja tappis 69 rahumeelsel meeleavaldusel osalejat Sharpevilles, Lõuna-Aafrikas. Aastal 1966 kuulutas ÜRO Peaassamblee selle päeva rahvusvaheliseks rassismivastaseks päevaks ja kutsus rahvusvahelist üldsust üles suurendama oma panust rassilise diskrimineerimise vastu võitlemisel.

Seoses rassismivastase päevaga avaldati ka Euroopa rassimivastase võrgustiku (ENAR) uus variraport, milles kajastatakse rassismi ja diskrimineerimist tööl 23-s Euroopa Liidu riigis viimase viie aasta jooksul. Raport on kättesaadaval veebilehel aadressiga http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/20107_shadowreport_2016x2017_long_v8_hr.pdf.

On kurb tõdeda, et ENARi viimasest variraportist (2012-13) saadik pole ühiskonnas rassilist diskrimineerimist oluliselt vähendada suudetud. Probleemkohaks on tõsiasi, et diskrimineerimisvastastest seadustest ei olda teadlikud ning neid ei täideta, ning mõned seadused ja poliitikad suisa piiravad sisserändajate ligipääsu tööturule.

Siinkohal tooks välja mõningad šokeerivamad variraporti tulemused:

  • Iirimaal ja Saksamaal keelavad migratsiooniseadused varjupaigataotlejatel töötamast enne, kui nende pagulasstaatus on välja selgitatud. See võib kesta aga kuni 10 aastat.
  • Poolas on hinnanguliselt roma päritolu inimeste töötustase 80 kuni 90 protsenti.
  • Finantskriisi ja migratsiooni tagajärjel on Tšehhis, Itaalias ja Kreekas tekkinud mitteametliku töötamise trend. See põhjustab aga ekspluateerivaid, ebainimlikke töötingimusi migrantidele, mille tagajärjeks on vägivaldsed õnnetused, maksmata palgad ja paljud muud väärkohtlemise vormid.
  • Kuigi Eestis on migrantide osakaal võrdlemisi väike, siis on variraportis täheldatud, et Aafrika riikidest pärit moslemitena identifitseeritavad isikud on kogenud otsest rassismi ja väärkohtlemist tööandjate, kolleegide ja klientide poolt rohkem kui teised grupid.

Eriti haavatavateks on variraporti kohaselt vähemusrahvustest naised (“vähemusrahvustest naised” viitab vähemusrassi, -rahvuse ning -religiooni taustaga naistele ning ei pruugi hõlmata ainult rahvuslikku kuuluvust):

  • Rumeenias kuulutab 35 protsenti naistest end täiskohaga koduperenaisteks. See peegeldab traditsioonilisi soorolle, kuid ka eemaldumist tööturult.
  • Sooline diskrimineerimine põimub naiste rändetaustaga tööhõives. Näiteks on Prantsusmaal Aafrikast pärit naistel madalaim aktiivsustase.

ENARi eesistuja Amel Yacef kommenteeris, et “Vähemusrahvustest ja -religioonidest inimesed ning võõrtöölised on tööturu lahutamatu osa ning nad panustavad Euroopa majandusse. Struktuurne ja individuaalne rassism, mida nad tööturul kogevad, mõjutab nende elusid ning ei võimalda neil oma andeid täielikult rakendada. Euroopa Liidu riikide valitsused peavad viivitamatult kasutusele võtma ennetavad ja aktiivsed meetmed tööturu võimaluste võrdsustamiseks.”

Samas on ilmselge, et üksnes seadused ei suuda takistada rassismi ja diskrimineerimist ühiskonnas. Näiteks on Belgias diskrimineerimist keelavad seadused olemas, kuid puudub vajaliku seaduse jõustamine, peamiselt põhjusel, et hüvitamismenetlused on liiga kulukad. Samuti on Soomes, Luksemburgis ja Küprosel loodud võrdõiguslikkuse asutused pärast diskrimineerimist keelavaid seaduseid, kuid puudub teadlikkus nendest asutustest.

Seega on vaja, et inimesed oleksid teadlikumad ja avatumad teemadel, mis puudutavad rassismi ja diskrimineerimist. Eestis saab näiteks lisaks Eesti Inimõiguste Keskusele abi ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ning samuti õiguskantsleri käest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.